Cikkem megírásának oka, hogy mint bioenergetikus vizsgabiztos számtalan iskola hallgatóit vizsgáztatom vizsgabiztos kollégáimmal együtt, s ha az aurára, finom szerkezetû testekre és a csakrákra esik szó, igen eltérõek mind a filozófiai, mind pedig a tudományos magyarázatok.
Ezt a cikkemet olyan gondolatébresztõnek szánom, hogy azok a kollégáim, barátaim, szakmai vita partnereim hozzászólásukkal, véleményükkel gazdagítsák a KÖZÖS TUDÁST, ami nem a miénk, hanem földi létünk idejére használatban van nálunk.
Az aura nem más, mint a milliárdnyi sejtünk elektromos, elektro mágneses jeleinek testen kívüli formációja.
Minden sejtnek, szövetnek, szervnek megvan a rá jellemzõ egészséges és egészségestõl eltérõ jel rendszere.
A harmonikus, egészséges jelek dinamikusak, interferálnak egymással és úgynevezett utazó hullámok formájában viselkednek testen belül.
Ha a csomópontjaik a bõrben vannak, azt akupunktúrás pontnak nevezzük.
Ha a hozzátartozó funkció körök sejtszinten harmonikusak, arra azt mondjuk, hogy a kérdéses pont energetikailag rendben van.
Minél távolabb van a sejtszintû jelrendszer harmóniától, annál energia vesztettebb a kérdéses pont.
Az energia alatt mindig az ATP szintet és az ahhoz kötõdõ munkavégzõ képességet értjük.
A jelrendszer, mint több komponensû hullámok összessége nem végzõdik a bõrben, hanem azt bizonyos távolságig körül veszi a fizikai testet.
Ez a pár centitõl több méterig is terjedhet.
Ez az úgynevezett aura, azonban nemcsak fizikai információkat közöl, hanem a személyek közi harmóniát, szimpátiát, vagy éppen ennek ellenkezõjét.
Ennek értelmében az aura több személy vonatkozásában egyszerre lehet kicsiny/antipátia, bizalmatlanság / vagy lehet hatalmas, dinamikus/erõs érzelmi kötõdés /tehát az aura azonos érzékelésének nincs értelme, mert az a fizikai szinten kívül mutatja a kész személy közti mentális kapcsolatot is, ami igen ritkán hasonló, vagy közel hasonló több személy esetében.
Sokan az aura különbözõ rétegeirõl is beszélnek.
Úgy érzem, hogy ezen a szinten a finom szerkezetû testekkel való összemosódás áldozatai vagyunk.
Az aurának nincsenek rétegei, viszont, mint hullám természetû jelenségnek, vannak al és fel harmonikusai, amelyek az egyén mentális finomságától függõen bárhol megjelenhetnek, a fizikai szintû érzékelés szintjén.

Tehát az aurának lehet színe, hangja, íze, sûrûsége, valamint tapintható is.

Az aura tehát nem más, mint a sejten belüli funkciók testen kívüli megjelenése és ez megteremti a lehetõségét annak, hogy a téridõben lévõ valamennyi cirkadián ritmus éppen abban az idõ intervallumában lévõ jelekkel való közvetlen kapcsolatot.

Ezek a földi formában az É-D-i mágnesesség, a magma sugárzások, a 7,83 HZ-es Schumann hullám, a kristályok piezzo hatása, a különbözõ nevesített és nem nevesített sugárzások /mintegy 19-et ismerünk / és ezeknek a téridõben lévõ, adott területre jellemzõ karakterisztikái.
Ugyancsak itt teremtõdik meg a kapcsolat a kozmikus hatásokkal, a Nap több komponensû sugárhatásával, a naprendszer bolygóinak égi testeinek sugárzásaival, a naprendszeren kívüli sugárzások hatása is itt érvényesül. A legújabb kutatások szerint csak tejút rendszerbõl ezer milliárdnyi van /nem tévedés /
De itt van az Õsrobbanás óta eltelt idõ valamennyi emléke a morfo genetikus mezõben, az elemi anyag és anti anyag emlékképe is.
Mindezek recesszív vagy domináns formában hatnak ránk.
A természetbõl eredõ jelekkel kapcsolatunk az évmilliók alatt kialakult, s ezt az elmúlt mintegy 5o éve technikai forradalma már részben tönkre tette. Az elektro szmog több tizezerszeresére nõtt, de minden ami technikai vívmány valamilyen szinten zavaró hatású, s ehhez nincs harmonikus kapcsolatunk, csak szenvedünk tõle.

A finom szerkezetû testek,

helyesebben szintek a téridõben a fizikai szint itt és most állapotából, ami kõ kemény fizikai formáció, egyre finomabb formában feloldódnak a téridõben.
A fizikai szint jelenti magát a fizikai testet és azt körül vevõ éterikus szintet, Ez a szint pár centire veszi körül testünket, érzetre elsõsorban hõ és sûrûség, ami tapasztalható már kevés gyakorlattal is.

Az élettanilag aktív és heveny betegségek meleget és sûrûséget jeleznek, a passzív folyamatok és a krónikus degeneratív állapotok hûvöset és ürességet jelentenek.
Fontos, hogy az élettani és patológiás érzeteket ne keverjük.
Ezen a szinten érzékelhetõ a geopathia is, de itt tovább kell kérdezni, hogy képesek vagyunk-e az állapotot hosszútávon kompenzálni. Ha igen, nincs baj, hiába érezzük a vízér, vagy más hatását.

Ez után a szint után, ami itt és most szint volt, kilépünk a téridõbe, ez az asztrál szint.
Horizontálisan bárhova oda képzelhetjük magunkat, és ott képesek vagyunk regressziós rehabilitációra, lélekgyógyászat szerint transz és szuper szkriptálásra, azaz átírni vagy felül írni a kérdéses jelenséget, és ez a szintje a jövõ programozásának is.
Nevezhetjük ezt a szintet a tiszta szívbõl jövõ ima szintjének, de a pszí sebészet szintjének is. Erõs mentális és fizikális koncentrációval elképzeljük a kívánt állapotot és ezt exploráljuk ahová kell.
A tudomány szerint minden lelki eredetû, tehát jön a mentális szint. Milyen érzelmi zavarok vannak a lélekben, amelyek nem képesek a fizikai szinten a gyógyulást elõsegíteni.
Végül jön az oki szint a kauzál szint, mindennek mi az oka.
Európai értelmezés szerint itt vannak a genetikai zavarok, azok az örökletes betegségek, amelyeket a keleti filozófia a karma szintjének nevez. Ez a cselekedet-következmény szint, ahová oldás szintjén nem sok keresni valónk van.
Ezt már az olyan magasabb szintek követik, ahová a földi szintrõl nem vezet út, Ide csak kegyelmi állapotban felûrõl kapott támogatással lehet feljutni, s ennek a neve megvilágosodás.

Csakrarendszer.

Talán ez a rendszer, amirõl a leginkább eltérõek a nézetek.
Magam évtizedekig magát szót sem mertem kiejteni a számon, mert éreztem, hogy lényegesen többrõl van szó, mint ami a köztudatban van.
Kapila a védikus bölcs évezredekkel ezelõtt megalkotta a szellemtest fogalmát.

A modern biofizika ismeri a morfogenetikus mezõ létét, ami nem más, mint egy önmagát beteljesítõ program, ami kezdõdik az Õs robbanással és végzõdik a Nagy Reccs-el.
Istennek gondja van minden fûszálra !!!

Mit értünk ez alatt?
Azt, hogy ebben az emberi elmével felfoghatatlan irdatlan nagy rendszerben, minden egy meghatározott program szerint megy.

Ebben van benne a MI ÉNÜNK is. A múltunk, mint tetteink következménye, s a jövõnk, mint a szabad akaratunk döntésének lehetõsége. Ez a téridõ egyidejûség iskola példája.
Ez a számunkra még ismeretlen morfogenetikus formáció valószínûleg azonos a Kapila féle szellem testtel.
Jelen van a kozmikus térben azoknak az elektromos, mágneses ismert és ismeretlen sugárzásoknak és egyéb formációknak az összessége, amely valamely ismert és ismeretlen ritmológia szerint állandóan valamilyen formában hat ránk.
E hárma egység közt tartja a kapcsolatot a csakra rendszer.
A csakra definíció tehát:

A csakra rendszer a tér-idõben, az akaratomtól és részben a tudatomtól függetlenül, multi dimenzionálisan, input és aut put formában mobilizálja somatikus és kozmiuks valamennyi jelrendszert, ismertet és ismeretlent is,
A testi autput jelek függenek a mindenkori mentális és materiális állapottól. Ennek értelmében az önszabályzás, öngyógyítás nem más, mint az állandóan pulzáló jelrendszerek sokaságából, back-feedback jelleggel a téridõ valamennyi síkjában, önszabályzó módon történõ megvalósulás!!!
Tehát a csakra rendszer tartja egységeben a fizikai test, a szellemtest /morfogenetikus mezõben lévõ énem / és a kozmikus jelrendszerek sokaságát.
Ennek vannak a fizikai testhez egészen közel álló formái, amelyek valóban mágneses perdületként viselkednek, de a legmagasabb szinten egybe esnek a téridõben az Örökkévalósággal, s itt bizony kevés a ráhatásunk a mûködésre.
Tehát, ahányan vagyunk, annyiféle alkat, anyagcsere típus, asztrológia jegy, életkor, pszicho szomatikus állapot. Mindannyiunk csakra rendszere a téridõben másként kell, hogy viselkedjék, s ez így van rendjén.
A csakra nem kezelhetõ, csak a mûködésének gátjai távolíthatóak el fizikai és magasabb szinteken.
Míg az aurára és finom szerkezetû szintekre az orvostudományban, pszichológiában van analógia, addig a csakra rendszernek még hiányzik az európai megfelelõje.

Amíg a csakra rendszer mûködik, a fizikai test mûködik. Minél kevésbé mûködik, annál több a visszafordíthatatlan folyamat, végül, ha már nem mûködik, megszakad a kapcsolat a fizikai test és a szellemtest között, s ez a halál. Kileheljük a lelkünket.
Kérdés: a morfogenetikus formáció és a lélek közt mi a kapcsolat? -kérem gondolkozzunk ezen együtt to

Sokáig úgy tudtuk, hogy az élet elsõ szakasza az elsõ páratlan csakra mûködésének függvénye.
Ez nem teljesen így van.
Az elsõ és hetedik azaz a két páratlan csakra egymás nélkül nem képes mûködésre,
Az elsõ, amely a földi kapcsolatot jelenti, jelenti érzelmi fizikai szinten a föld vonzóerejével, a gravitációval és az ezzel helyileg detektált mágnesességgel és többi földi eredetû sugárzással van kapcsolatban.
Ilyen értelemben a lent-nek nincs értelme, helyette a Föld középpontjához való igazodást kéne használnunk.
A hetedik, páratlan csakra az égi kapcsolatot jelenti.
Mit értünk égi-nek. Azt a legmagasabb dimenziót, amely a Teremtõ misztériumába tartozik. Tehát a fent-nek sincs jelentõsége.
Két lábbal állok a Földön, itt és most, elsõ csakra, s egyszerre feloldódom a téridõben az örökkévalóságban. Hetedik csakra.
Mindkettõben az Örökké valóság két megnyilvánulásáról beszélhetünk, egymással hol recssziv, hol domináns formációval.
A gyermeknek a fejtetõjén a kutacsok 24-25 éves korra nõnek be. Innen számít biológiailag felnõttnek. Benõtt a feje lágya !! azaz most már maga felel a tetteiért.
Amíg a kutacsok nem értek össze, az égi jelek hatása domináns volt, d egyre csökkenõ formában.
Isten vigyáz a gyermekekre. Ez igaz, hiszen nyitva vannak a kutacsok, az égi jelek zavartalanul jutnak be. Az õrangyal vigyáz a kicsiny gyermekre.
E két csakra állapota, harmóniája alapozza meg az elsõ 24-25 évben materiálisan és mentálisan is egész életünket.
Érdekes megfigyelés, ami igazolja azt, hogy a kicsiny gyermekek felsõ csakrái, hetedik, hatodik, ötödik, de a negyedik szív csakra is nyitottak Ez a játszótéren való viselkedés.
Megfigyeltem, hogy a két-négy öt éves gyerekek, más-más anya nyelvûek, a játszótéren tökéletesen megértik egymást, kitûnõen játszanak. Mindegyik beszél a saját nyelvén, de beszéd alap jelei, amelyek elektromos és elekto mágneses jelek, akadálytalanul jutna egymásban. A gondolat és érzelem közvetítõ ajna csakra, a beszélést materializáló tork csakra és a nyitott szív csakra teszi ezt lehetõvé.
Szüleiknek pontosan ugyanazt mesélik el, hogyan és mi történt !!!
Hogy ez idõvel elromlik, arról már mi tehetünk, akik rossz matrixokat adunk gyermekeinknek.
Ezután, mivel a hetedik csakra fizikális elérhetõsége megváltozott, csak megváltozott tudat állapotban tudom ezt a szintet elérni. Ez az ima állapota.
Az elsõ és hetedik energia központ tehát az énemmel függ össze.
A második a fajfenntartás központja, páros csakra, azaz dimorfizmust képvisel. Nõt és férfit.
A nõ a férfihoz képest nõ és fordítva. Nincs és nem is lehet szerepcsere.
Ha materiálisan és mentálisan kiegyensúlyozott állapotban vagyunk és nem kell kompenzatív ATP egyik szintre sem, akkor a második energia központ feladatait akadálytalanul végzi, mind a gyermek nemzés, mind pedig az örömszerzés terén.
A harmadik erõközpont az emésztõszervi betegségek központja, amibõl pont a mentális zavarok és fizikális kimerülés miatt bõven van megbetegedés, a szájüregtõl a végbélnyílásig bezárólag.
Ezekrõl korábbi cikkeimben már részletesen írtam.

Szeretettel Béky László